2 Şubat 2017 Perşembe

SURİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI...
Sputnik, Rusya'nın hazırladığı Suriye anayasası taslağının tam metnine ulaştı. 'Suriye Cumhuriyeti Anayasası' başlıklı taslak, 85 maddeden oluşuyor.
SURİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
Yüzyıllar süren devlet geleneği üzerine kurulan, geçmiş, mevcut ve gelecek nesiller önündeki sorumlulukla hareket eden, özgürlük ve adaleti sağlama kararımızda iradeli olan ve Birleşmiş Milletler Tüzüğü'ne, Arap Birliği Tüzüğü'ne, İslam İşbirliği Teşkilatı Tüzüğü'ne, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ne ve Ulusal veya Etnik, Dinsel ve Dilsel Azınlığa Mensup Kişilerin Haklarına Dair Bildiri'ye bağlılığımızı teyit eden bizler, Suriye Halkı olarak, aşağıdakileri yapma niyetimizi resmi olarak beyan ederiz:
devletin güvenliğini, bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü temin etmek;
diğer halklarla barış ve dostluk içinde yaşamak; başarılı bir sivil toplum kurmak;
halkın iradesiyle belirtildiği biçimde hukukun üstünlüğü tarafından yönetilen hukuki, demokratik bir devlet inşa etmek;
adil bir ekonomik ve sosyal düzene uygun olarak herkes için makul bir yaşam standardı temin etmek.
Yukarıda belirtilen yüksek niyet çerçevesinde bu Anayasayı ülke genelindeki referandumla kabul ederiz.
BÖLÜM 1: TEMEL İLKELER
Madde 1:
1. Suriye Cumhuriyeti; halkın halk için ve halk tarafından yönetilmesi, hukukun üstünlüğü, herkesin kanun önünde eşit olması, sosyal dayanışma, hak ve özgürlüklere saygı, tüm vatandaşların farklılık ve ayrıcalık gözetmeksizin hak ve yükümlülüklerinin eşit olması ilkelerine dayanan egemen bağımsız bir devlettir. Suriye Cumhuriyeti ve Suriye isimleri eşdeğerdedir.
2. Suriye, ulusun birliğine dayanır ve tüm vatandaşları için ortak ve bölünmez bir vatandır. Suriye’nin ulusal birliğini ve toprak bütünlüğünü korumak, devletin ve tüm vatandaşların görevidir.
3. Anayasa, ulusal birliği geliştiren ulusal bir miras olarak, Suriye toplumundaki kültürel çeşitliliğin korunmasını garanti eder.
Madde 2:
1. Suriye devletinin yönetim biçimi cumhuriyettir.
2. Hakimiyetin tek kaynağı çok kültürlü ve çok inançlı Suriye halkıdır. Halk egemenlik hakkını kendi geleceğini özgürce ve bağımsız olarak belirlemek için kullanır. Suriye halkı, egemenliğini, Anayasa’nın esaslarına göre, referandum ve evrensel, eşit, tek dereceli, özgür, gizli, kişisel oy ile seçilmiş temsilcileri aracılığıyla doğrudan kullanır. 
3. Halk tarafından seçilmiş yetkili temsilciler haricinde hiç kimse halkı temsil etme, halk adına konuşma ve açıklamada bulunma hakkına sahip değildir.
4. Suriye halkının hiçbir kesimi, hiçbir sosyal grup veya örgüt, hiçbir kişi hakimiyeti gasp edemez. Hakimiyetin gaspı en ciddi suçtur.
5. Hiçbir kişi aynı anda Halk Meclisi üyesi, Kurucu Meclis üyesi, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Başbakan Yardımcısı, Bakan veya Anayasa Mahkemesi üyesi olamaz.
6. Suriye vatandaşlığı yanında başka bir ülkenin vatandaşı da olanlar Halk Meclisi üyesi, Kurucu Meclis üyesi, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Başbakan Yardımcısı, Bakan veya Anayasa Mahkemesi üyesi olamaz.
7.  Hakimiyet barışçıl yolla, Anayasa ve kanun tarafından belirlenen demokratik süreci takip ederek devredilir.
© SPUTNİK/
Suriye Anayasası 2. sayfa
Madde 3:
Devlet tüm dinlere ve dini kuruluşlara saygı gösterir ve kamu düzenine zarar vermedikçe tüm dini törenlerin yapılma özgürlüğünü güvence altına alır. Dini kuruluşlar kanun önünde eşittir.
Madde 4:
1. Devletin resmi dili Arapçadır. Resmi dilin kullanılış biçimi kanunla düzenlenir.
2. Kürt kültürel otonomisinin yönetim kurumları ile örgütlenmeleri Arapça ve Kürtçeyi eşit şekilde kullanır.
3. Suriye vatandaşlarına çocuklarını anadillerinde eğitme hakkı, devlete bağlı okullarda ve eğitim standartlarını karşılayan özel okullarda garanti edilir.
4. Her bölge; kanunla düzenlenmiş resmi dile ilaveten, başka bir çoğunluk dilini yerel referandumla kabul edilmesi şartıyla kullanma hakkına sahiptir.
Madde 5:
1. Devletin politik sistemi, politik çoğulculuğa ve yetkinin demokratik bir şekilde gizli oylama yoluyla kullanımına dayanır.
2. Politik partiler anayasal düzene, demokratik ilkelere, ulusal egemenliğe ve devletin toprak bütünlüğüne riayet ederler.
3. Politik partilerin kurulmasına ilişkin hüküm ve prosedürler kanunla düzenlenir.
4. Devlet daireleri veya hazinesi; politik, seçim veya parti çıkarları sebebiyle suistimal edilemez.
Madde 6:
1. Suriye'de ideolojik çeşitlilik tanınır. Hiçbir ideoloji, devlet ideolojisi olarak ilan edilmez veya zorunlu tutulmaz. Halk kuruluşları kanun önünde eşittir.
2. Devlet güvenliği temin eder ve ulusal ve dinsel azınlıkların hak ve özgürlüklerini korur.
3. Amaç ve faaliyetleri anayasal düzenin temellerini zorla değiştirmek, devletin bütünlüğünü çiğnemek ve onun güvenliğine zarar vermek, terörizme bulaşmak, silahlı birimler oluşturmak ve dinsel, sosyal, ırksal, ulusal ve kabilesel ihtilafları kışkırtmak olan ve mezhep, bölge, sınıf, meslek, cins ve ırk farkı gözeten politik parti ve diğer halk kuruluşlarının kurulmasına ve faaliyet göstermesine izin verilmez. Bu tür örgütlenmeler Suriye'deki sosyal ve politik sistemin parçası olamazlar.
4. Suriye terörizmin tüm biçimlerini kınar ve terörist tehditlere karşı topraklarını ve halkını korur.
 (…..)

Metnin devamı aşaḡıdaki linktedir:
Hiç yorum yok: